• +421 918 408 654
  • info@poinfo.sk
  • Mlynské Nivy 49/II 16920, 821 09 Bratislava

O nás

 

 

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám týmto oznámiť, že s účinnosťou od 1.3.2023 preberá starostlivosť nad vašimi zmluvami o poskytnutí finančnej služby spoločnosť POINFO SK, s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 49/II 16920, 821 09 Bratislava, IČO: 54 802 083, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 163009/B, čím sa stáva prevádzkovateľom a v niektorých prípadoch aj sprostredkovateľom vašich osobných údajov. Spoločnosť POINFO SK, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou POINFO SK, s.r.o. nájdete v dokumente "Informačné memorandum pre klientov" umiestnenom na webovom sídle www.poinfo.sk.

Zároveň vás chceme ubezpečiť, že táto zmena neovplyvní kvalitu Vám poskytovaných služieb, práve naopak, aj vzhľadom na oprávnenie spoločnosti POINFO SK, s.r.o. ako samostatného finančného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia. 

Vaše POINFO SK

 

___________________________________________________________________

 

 

POINFO SK je novovzniknutá spoločnosť, ktorá chce svojím klientom poskytovať komplexné služby nevyhnutné k zabezpečeniu kvalitného poistenia a prípadne aj ďalších finančných služieb. Spoločnosť POINFO SK nadväzuje na kvalitu služieb poskytovaných spoločnosťou POINFO tým, že od 1.3.2023 prebrala starostlivosť nad zmluvami o poskytnutí finančnej služby spravovanými touto spoločnosťou.

Na to, aby bol vytvorený predpoklad objektívneho posúdenia ponúk poistenia, ich porovnanie by mala vykonať nezávislá odborná inštitúcia, ktorá nie je priamo viazaná k žiadnej z poisťovní. POINFO SK takou inštitúciou je, čo dokumentuje udelené povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta vydané Národnou bankou Slovenska.

Hlavnou úlohou spoločnosti POINFO SK je zaistenie efektívneho a racionálneho poistenia. Vychádza z dôkladného zistenia všetkých hroziacich rizík a zaisťuje výber najvhodnejšieho poisťovacieho produktu u najvýhodnejšieho poisťovateľa. 

To zaisťujeme vďaka výbornej znalosti trhu a spolupráci s vyše 40 podriadenými finančnými agentami, ktorí musia spĺňať vysoký stupeň profesionálnej zdatnosti a bezchybný morálny kredit.

Neváhajte nás kontaktovať