Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje? Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov? Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú? Kto je príjemcom týchto osobných údajov? Prečítajte si viac v Informačnom memorande.

Spoločnosť POINFO SK, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09, IČO: 54 802 083, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka, číslo: 163009/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) Vám týmto oznamuje, že ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci spolupráce s Vami

spracováva alebo môže v budúcnosti spracovávať rôzne Vaše osobné údaje.

1. Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

a) Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona:

V prípade, ak ste podriadeným finančným agentom v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o FS a FP“) sme na základe zákona, najmä § 17 ods. 5 Zákona o FS a FP, oprávnení resp. povinní spracovávať Vaše osobné údaje, najmä meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, údaje o poistení zodpovednosti za škodu, dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, prípadne osobné údaje odborného garanta. Spracúvanie rodného čísla je dané § 17 ods. 5 písm. d) Zákona o FS a FP. Spracovanie výpisu z registra trestov vyplýva z § 23 Zákona o FS a FP. V súlade s § 21 Zákona o FS a FP spracováva Spoločnosť údaje o odbornej spôsobilosti vrátane dosiahnutého vzdelania.

Tieto osobné údaje sa archivujú po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a následne po dobu trvania premlčania nárokov z tohto vzťahu vyplývajúcich, ak právne predpisy neustanovujú dlhšiu archivačnú lehotu, najmenej však po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

b) Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť:

Z titulu uzavretia zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o finančnom sprostredkovaní medzi Vami a Spoločnosťou
spracúva Spoločnosť Vaše osobné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu vrátane súvisiacej obchodnej a
finančnej komunikácie. V tejto súvislosti sú spracúvané Vaše identifikačné a kontaktné údaje (vrátane telefónneho čísla, emailovej adresy, bankového spojenia).

V prípade, ak nie ste podriadeným finančným agentom spracovávame na základe s Vami uzatvorenej zmluvy aj Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v Sprievodnom formulári k zmluve (kontaktné a identifikačné údaje).

V prípade, ak ste asistentkou Spolupracujúceho obchodníka, spracúvame Vaše osobné údaje na účely zriadenia užívateľského účtu v rozsahu meno, priezvisko, identifikačné a kontaktné údaje.

Tieto osobné údaje sa archivujú po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a následne po dobu trvania premlčania nárokov z tohto vzťahu vyplývajúcich, ak právne predpisy neustanovujú dlhšiu archivačnú lehotu, najmenej však po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

c) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

Z titulu oprávnených záujmov Spoločnosť spracúvame Vaše osobné údaje na účely predchádzania budúcim
právnym sporom a ochrany a domáhania sa práv Spoločnosti ako vo vzťahu k Vám tak aj vo vzťahu k príslušnej finančnej inštitúcií, ktorej služby v našom mene sprostredkovávate. V tejto súvislosti sú spracúvané identifikačné a kontaktné údaje a údaje týkajúce sa Vami sprostredkovaných obchodov a služieb. 

Spoločnosť z titulu oprávneného záujmu môže spracúvať aj Vaše fotografie pre účely Vašej identifikácie v interných systémoch. Na účely prezentácie Spoločnosti, jej podriadených finančných agentov/Spolupracujúcich obchodníkov prípadne spoločenských akcií organizovaných Spoločnosťou sa okrem fotografie spracúva aj videozáznam s podobizňou.

Titulom oprávneného záujmu sa Vaše osobné údaje spracúvajú po dobu premlčania nárokov vyplývajúcich z právneho vzťahu voči Spoločnosti, voči Vám alebo voči finančnej inštitúcií. 

Pre overenie Vašich osobných údajov nám predkladáte k nahliadnutiu Váš občiansky preukaz. V prípade, ak nie je možné, aby ste nám tento predložili k nahliadnutiu osobne, predkladáte ho vo forme fotokópie, ktorú neuchovávame, ale bezodkladne po kontrole Vašich osobných údajov skartujeme.

2. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

a) Právo na prístup – môžete prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

b) Právo na opravu – môžete prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.
c) Právo na výmaz – môžete prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej
z nasledujúcich situácií:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

- odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

- vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;

- Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

- Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo v práve SR;

- Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d) Právo na obmedzenie spracovania - môžete prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich
osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

- popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

- spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

- prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

- vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia,
dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými
dôvodmi.

e) Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

f) Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

g) Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

h) Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk 

Žiadosť na uplatnenie práv dotknutých osôb musí obsahovať Váš úradne overený podpis, alebo iné dostatočné preukázanie Vašej totožnosti (kontaktovanie prostredníctvom emailovej adresy zriadenej Spoločnosťou), príp. môže byť zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky. Formulár nám umožní rýchlejšie spracovať Vašu žiadosť.

3. Z akých zdrojov pochádzajú Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávané Spoločnosťou na účely popísané vyššie ste nám poskytli Vy, napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce. Osobné údaje môžeme spracovávať aj zo zdrojov, ktorými sú orgány verejnej moci (napr. prípadné voči Vám vedené exekúcie) v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Kto je príjemcom osobných údajov?

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

- Spolupracujúcim finančným inštitúciám

- Ďalším spolupracujúcim obchodníkom

- Orgánom verejnej moci, ak tak ustanovuje zákon

- Dodávateľom Spoločnosti, ak je to nevyhnutné pre poskytnutie služby

- Iným spoločnostiam patriacim do skupiny Swiss Life

- Iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti, Spolupracujúcich obchodníkov alebo tretích osôb (napr. NBS, súdom, Polícií SR a pod.).

5. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť môžete v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať, elektronicky na emailovej adrese poinfosk.oou@swisslifeselect.sk alebo poštou na adrese: POINFO SK, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09.