Pre spoločnosť POINFO SK, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) je veľmi dôležité etické správanie jej zamestnancov a ďalších spolupracujúcich osôb. Pre našu Spoločnosť je neprijateľné správanie, ktoré je v rozpore s našimi štandardmi a/alebo právnymi predpismi. Včasné odhalenie takýchto aktivít nám pomáha predchádzať alebo zmierniť rozsah škôd nimi spôsobených klientom, partnerom, zamestnancom alebo samotnej spoločnosti.

Našim cieľom je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie bez obavy z postihu týkajúce sa všetkých nekalých praktík, s ktorými sa naši zamestnanci alebo ďalšie spolupracujúce osoby (oznamovateľ) stretnú pri výkone svojej činnosti, a to prostredníctvom osobitného, nezávislého a samostatného komunikačného kanála zriadeného na tento účel.

Ak máte informácie o previnení alebo porušení pravidiel v našej Spoločnosti, môžete svoje obavy nahlásiť prostredníctvom:

  • E-mailu na adresu:
    • poinfosk.whistleblowing@swisslifeselect.sk
  • Písomne na adresu spoločnosti:

POINFO SK, s.r.o.
Mlynské Nivy 49/II. 16920
821 09 Bratislava
Na obálku uviesť “Whistleblowing - NEOTVÁRAŤ”

Prijatie oznámenia potvrdíme do siedmich dní od jeho prijatia. Všetky oznámenia budú preverené a oznamovateľ bude chránený v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Počas vyšetrovania je identita oznamovateľa (ak nebol podnet podaný anonymne) známa len poverenej osobe.

Upozorňujeme, že tento komunikačný kanál nie je určený na podávanie sťažností, ktoré neodrážajú protiprávne konanie alebo porušenie externých alebo interných podnikových pravidiel.